Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

5 กิจกรรมสุดสัปดาห์น่าเลือกทำ

ทางเลือกที่ 1 : เรียนรู้นอกห้องเรียนกับทีเคปาร์ค อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดโปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.30 น. โดยโปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Compatible Learning Programme) โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็ก “อ่าน เล่น เรียนรู้” กับหนังสือ ชุดสื่อการเรียนรู้และเกมการศึกษาที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการเพลิดเพลินกับเหล่านิทานนานาชาติเรื่องเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเตรียม เสริมสร้างและพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ภาษา การคิด การสร้างสรรค์และจินตนาการ รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย - นิทานหรรษา (Story time) พบกับนิทานและหนังสือภาพนานาชาติสำหรับเด็กจากนักเขียนระดับโลก

หูมีปัญหา ลูกอาจช้าด้านพัฒนาการ

การได้ยินเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ขวบปีแรกของชีวิต และสาเหตุที่พบบ่อยของปัญหาพัฒนาการทางการพูดช้าในเด็ก ก็เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยพบว่า การได้ยินบกพร่องมีผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร ความจำ พฤติกรรม การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม ความสามารถในการเรียน ซึ่งรัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ในด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู รวมทั้งการศึกษา ให้แก่เด็กที่มีภาวะหูหนวกและเป็นใบ้มากมายมหาศาล สถิติสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าทารกแรกเกิด 1,000 คน จะมีทารกแรกเกิดที่การได้ยินบกพร่องประมาณ 1-2 คน และพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 10-20 เท่าในทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการได้ยินบกพร่อง ในประเทศไทยมีการศึกษาอุบัติการณ์เกิดภาวะการณ์ได้ยินบกพร่องในทารกแรกเกิดเท่ากับ 1.7 ต่อทารกคลอดมีชีพ 1,000 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุบัติการณ์ ของการได้ยินบกพร่องในประเทศไทยใกล้เคียงกับรายงานจากต่างประเทศ พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ( รพ.เด็ก )กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข